Privacybeleid

Sportvereniging Samen Sterk Rijsbergen

Sportvereniging Samen Sterk hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy verklaring hebben wij voor u uiteengezet hoe wij met persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.

Welke persoonsgegevens wij verwerken

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met Sportvereniging Samen Sterk Rijsbergen. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met deze gegevens. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer (vast en/of mobiel)
 • E-mailadres
 • (Bank)rekeningnummer

Waarom we gegevens nodig hebben

Sportvereniging Samen Sterk Rijsbergen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het inschrijven als lid van Samen Sterk Rijsbergen
 • Het inschrijven als lid bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU)
 • Het aanmelden bij activiteiten van Samen Sterk Rijsbergen (o.a. wedstrijden)
 • Het afhandelen van uw(contributie)betaling(en)
 • Het organiseren van (sport) activiteiten van Samen Sterk Rijsbergen (o.a. kampweekend)

Hoe lang we gegevens bewaren

Sportvereniging samen Sterk Rijsbergen zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 • Lidmaatschap: Indien u lid wordt gedurende de looptijd van het lidmaatschap.
 • Administratie: Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna. Daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.
 • Ter benadering (na beëindiging lidmaatschap): Voor het uitnodigen van ex-leden voor bijvoorbeeld een reünie of bijzondere gebeurtenissen en activiteiten. Maximaal 10 jaar, zolang de toestemming niet is ingetrokken. Op verzoek van betrokkenen kunnen de gegevens verwijderd worden of kan de bewaartermijn verlengd worden.
 • Camerabeelden en -geluid: Maximaal 4 weken, met uitzondering van incidenten met mogelijke juridische consequenties. Dit laatste zo lang voor de afhandeling van het incident nodig is. Primair doel is de sporttechnische ondersteuning. De beelden worden ter plaatse weergegeven voor visuele terugkoppeling en analyse door trainers. Beeldmateriaal dat onder beheer valt van Sportvereniging Samen Sterk wordt niet uitgewisseld aan derden, mits er uitdrukkelijke toestemming verkregen is van alle sporters die op het beeldmateriaal staan.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt Sportvereniging Samen Sterk Rijsbergen uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben,tenzij Sportvereniging Samen Sterk Rijsbergen wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht Sportvereniging Samen Sterk Rijsbergen te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen,verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal Sportvereniging Samen Sterk Rijsbergen deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van ons hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

Sportvereniging Samen Sterk Rijsbergen treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies,ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige inschrijft, heeft u hiervoor expliciete toestemming van uw  ouder of voogd nodig.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van Sportvereniging Samen Sterk Rijsbergen. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. Wij raden u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

Sportvereniging Samen Sterk Rijsbergen past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. Wij raden u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de website te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of Sportvereniging Samen Sterk Rijsbergen wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onze verantwoordelijken voor het privacybeleid van Samen Sterk Rijsbergen:

Ray Rieborn (Secretaris))             
E-mail: info@samensterkrijsbergen.nl

t.b.d. (Ledenadministratie)
E-mail: ledenadministratie@samensterkrijsbergen.nl

Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.